Avtorske pravice

Adrifund stremi k temu, da uporabnikom daje na voljo spletno stran, kjer delijo resnične in točne informacije. Adrifund spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih. Splošni pogoji, ki jih sprejmejo Adrifundovi uporabniki zato zahtevajo, da so informacije, ki jih delijo preko Adrifunda točne, v skladu s slovensko zakonodajo in da ne kršijo pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

V skladu s Splošnimi pogoji uporabe si Adrifund pridržuje pravico umakniti ali onemogočiti dostop do določene vsebine na Adrifundovi spletni strani ob prejemu preverjenega obvestila, da takšna vsebina krši pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, je netočna ali na kakršenkoli drug način protipravna. Adrifund lahko v dobri veri posreduje pisno opozorilo o kršitvi, vključno s kontaktnimi informacijami pritožnika, uporabniku, ki je na Adrifundovi spletni strani objavil takšno vsebino. Adrifund se bo poslužil običajnih načinov, da bo obvestil uporabnika o tem, da je Adrifund prejel obvestilo o zatrjevani kršitvi intelektualnih pravic tretje osebe ali da je vsebina, ki jo je objavil uporabnik protipravna. Adrifundova diskrecijska pravica je, da postavlja pravila in odloča o postopkih za umik ali onemogočenje dostopa do vsebine za katero se zatrjuje, da krši intelektualne pravice tretjih oseb, je netočna ali na kakršenkoli drug način protipravna. Adrifund se lahko odloči, da onemogoči ali izbriše uporabnike ali skupine uporabnikov, ki so domnevno kršili ali periodično kršijo intelektualne pravice tretjih oseb ali če objavljajo netočno ali protipravno vsebino.

Vsako obvestilo in odgovor, ki zadeva vsebino objavljeno na Adrifundovi spletni strani, mora biti resnično in pošteno. Lažno obvestilo ali odgovor lahko povzroči osebno odgovornost prijavitelja. S tem v obziru je priporočljivo, da poiščete pravni nasvet pred pošiljanjem obvestila ali odgovora, ki zadeva vsebino objavljeno na Adrifundovi spletni strani.

__________________________________________________________________________________________

Copyright Policy

Adrifund desires to offer a website where users share truthful and accurate information. Adrifund respects the intellectual property rights of others and the User Agreement requires that information posted by users be accurate, lawful and not in violation of the intellectual property rights of third parties.

In accordance with the User Agreement, Adrifund may remove or disable access to specified content appearing on the Adrifund website upon receipt of a verified notice asserting that the content infringes intellectual property rights, is inaccurate, or is otherwise unlawful. Adrifund may make a good faith attempt to forward the written notification, including the complainant’s contact information, to the user who posted the content and/or take other reasonable steps to notify the user that Adrifund has received notice of an alleged violation of intellectual property rights or other content violation. Our policies and procedures for removing or disabling access to content alleged to be infringing, inaccurate or otherwise unlawful are and remain at Adrifund’s discretion. Where Adrifund deems appropriate, accounts of users or groups, who may infringe or repeatedly infringe the intellectual property rights of others, or who otherwise post inaccurate or unlawful content, can be disabled and/or terminated.

Please note that any notice or counter-notice concerning content posted on the Adrifund website must be truthful and must be sent under penalty of perjury. A false notice or counter-notice may give rise to personal liability. You may therefore want to seek the advice of legal counsel before sending a notice or a counter-notice.

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o. © 2024